Основен партньор: Счетоводна къща Деметра

Pic 2

Тарифа

Цените на Адвокатско дружество „Михайлов,Халачева и партньори за правни устни и писмени консултации, участие в преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа. Нашето желание е да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, както и предлагаме възможност за плащане на части. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в НАРЕДБА №1  за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 9.07.2004 г., издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.).
Всеки има право на правна защита, но за съжаление не всеки може да си я позволи, поради материални затруднения, затова  ние ви предлагаме БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ