Основен партньор: Счетоводна къща Деметра

Pic 2

Абонаментно обслужване

Предимствата на абонаментното правно обслужване са по-евтини правни услуги, по-добро качество, ......

Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време (отчетен период) се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на клиента правни услуги от страна на адвоката, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми, в рамките на подписан срочен договор за абонамент. Заплащането на услугите в рамките на абонаментния договор за правно обслужване става за всеки отчетен период, независимо от броя на конкретно предоставените услуги за периода, включени в абонамента.

 

Извън абонамента остава извършването и заплащането на услугите, изрично изключени от страните по договора от обхвата на абонамента.

 

Цел на абонамента е осигуряване на постоянно правно обслужване за решаване на текущите, непрекъснати или чести правни проблеми на физически или юридически лица при тяхната дейност. Абонаментът като принцип е най-пригоден за търговци, юридически лица с нестопанска цел, лица,упражняващи занаятчийска дейност, медицински практики, свободни професии (извън адвокатската), които не са регистрирани като търговци.

 

Предимства на абонамента: Абонаментът е форма, даваща възможност за “поевтиняване на правните услуги”, предвид фактът, че предварителното залагане на определена твърда сума “абонамент”, която не зависи от броя и вида на услугите и материалният им интерес.

 

Услугите, които се включват в абонамента се определят предварително по уговорка на страните, като минималното съдържание на тези услуги е извършването на устни и писмени правни консултации по зададени казуси от клиента или оторизирани по договор негови служители.

 

Услуги, извън абонамента са тези правни услуги, които по съгласие на страните се осъществяват при условията на отделно заплащане на база подписан бланков договор за правна помощ от адвокатски кочан.Техният вид се определя по съгласие на страните, като минимално необходимото съдържание по договор, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения е процесуалното представителство.

 

Минимален срок на абонамента с оглед необходимостта от събиране на пълна информация относно състоянието на клиента и неговите правни проблеми, както и създаване на необходимата организация по решаването им, то минималният срок на абонамента е 1 (една) календарна година,считано от деня на влизане в сила на договора.

 

Отчетни периоди и отчети при абонамента: Отчетните периоди са периодите в рамките срока на договора, за които се предоставят съответните услуги по абонамента и се заплаща отделното договорено абонаментно възнаграждение. Минималният отчетен период е един месец, а максималният три месеца. При абонамента се предоставят задължително на клиента тримесечни отчети, за разходваните средства, извършените услуги в абонамента и услугите извън абонамента, движението на делата и техния резултат.